Skoči na vsebino

PRAVILA DRUŠTVA NOGOMETNIH TRENERJEV PTUJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. ČLEN

Zaradi organiziranja, razvoja in pospeševanja trenerskega dela v nogometnem športu in uresničevanja drugih skupnih interesov in nalog, se nogometni trenerji združujemo v Društvo nogometnih trenerjev Ptuj.

2. ČLEN

Ime društva je: Društvo nogometnih trenerjev Ptuj (dalje kratica DNT Ptuj ali društvo).

3. ČLEN

DNT Ptuj deluje na področju upravnih enot Ptuja, Slovenske Bistrice in Ormoža.

4. ČLEN

Sedež društva je na Ptuju. Upravni odbor s sklepom določi in spreminja naslov sedeža društva.

Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike v sredini z nogometašem in z napisom Društvo nogometnih trenerjev Ptuj.

5. ČLEN

DNT Ptuj deluje kot pravna oseba zasebnega prava in je konstitutivni član Združenja nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) in Medobčinske nogometne zveze Ptuj (MNZ).

II. NAČELA IN NALOGE


6. ČLEN

Cilj DNT Ptuj je združevanje trenerjev - zaradi:

kakršnekoli zaščite,

zagotavljanje ustreznih pogojev dela,

dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,

sodelovanje na področju izdajanja strokovne literature,

predlaganja nivojev minimalne izobrazbe, potrebne za treniranje in vodenje ekip z ozirom na starostne kategorije in nivoje tekmovanja,

predlaganje trenerjev za opravljanje trenerskega dela v NZS in MNZ Ptuj,

določanje enotnih meril nagrajevanja opravljenega trenerskega dela.

DNT Ptuj dosega svoje cilje z naslednjimi nalogami in dejavnostmi:

organizira seminarje, tečaje, strokovna predavanja
sodeluje pri izdajanju strokovne literature s področja nogometnega športa
se dogovarja z ustreznimi organi MNZ Ptuj in NZS za ustrezne pogoje dela trenerjev z ekipami
predlaga trenerje za delo s selekcijami NZS in MNZ Ptuj
se dogovarja in predlaga merila za nagrajevanje trenerjev za opravljeno delo
nagrajuje uspešno delo trenerjev
zastopa trenerje pred klubi, organi NZS in MNZ Ptuj
se bori za status in ščiti status trenerjev v klubih, NZS in MNZ Ptuj
ščiti stanovsko disciplino in obnašanje znotraj trenerskih vrst
ščiti in brani trenerje v sporih s tretjimi osebami

Društvo opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti kluba ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev kluba, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere je društvo registrirano. Pridobitne dejavnosti so:

85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju, športa in rekreacije

85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje

93.120  Dejavnosti športnih klubov

93.190  Druge športne dejavnosti

7 . ČLEN

Društvo obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost. Ožjo javnost obvešča s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva. Širšo javnost obvešča:

- s tem, da so seje organov društva javne in da nanje po potrebi vabi sredstva javnega obveščanja ter druge osebe, ki izkažejo interes

- z uradnimi obvestili

- na tiskovnih konferencah

- z organizacijo okroglih miz

- z izdajanjem publikacij in

- na druge načine

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

III. ČLANSTVO V DNT PTUJ


8. ČLEN

Član DNT Ptuj je lahko vsak, ki ima trenersko kvalifikacijo in poravna letno članarino.

9 . ČLEN

DNT Ptuj vodi evidenco svojega članstva.

10. ČLEN

Članstvo v DNT Ptuj preneha:

- z izstopom

- s črtanjem

- po odločbi regijskega tožilca

- s smrtjo

Čln prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda Upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu. Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

11. ČLEN

Pravice članov DNT Ptuj so:

voliti in biti voljen v vse organe DNT
sodelovati v delu DNT
sodelovanje v vseh akcijah DNT
zahtevati in dobiti zaščito DNT
udeleževati se vseh oblik dopolnilnega in dodatnega izobraževanja
nositi izkaznico nogometnih trenerjev

12. ČLEN

Dolžnosti članov DNT Ptuj so:

ravnati se po določilih pravil in drugih aktov DNT Ptuj, ZNTS, MNZ Ptuj in NZS ter klubov v katerih delajo
sodelovati v akcijah DNT Ptuj
varovati moralni lik dobrega trenerja
skrbeti za razvoj DNT Ptuj
podpirati na vse dovoljene načine delovanje in akcije DNT Ptuj
delati in korektno sodelovati v življenju kluba v katerem trener dela
prenašati vse svoje znanje na igralce
prenašati znanje na mlajše člane

IV. ORGANI DNT PTUJ

13. ČLEN

Organi DNT Ptuj so:

skupščina
upravni odbor DNT (v nadaljevanju UO)
nadzorni odbor DNT
regijski tožilec
predsednik DNT in podpredsednik DNT

14. ČLEN

Skupščina (v nadaljevanju SK) je najvišji organ DNT Ptuj. Člani skupščine so celotno članstvo DNT Ptuj.

15. ČLEN

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino skliče upravni odbor najmanj enkrat letno. Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo skupščine najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel pisno zahtevo podpisano s strani predlagateljev. Če upravni odbor v navedenem roku ne skliče izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj sam. Izredna seja skupščine sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

16. ČLEN

Sklic skupščine mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom. Objava in vabila morajo biti poslana, oziroma dana najmanj sedem dni pred skupščino. Gradivo za sejo je dolžan pripraviti predlagatelj.

17. ČLEN

Na skupščini se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

Zasedanje skupščine vodi predsednik DNT. Skupščina izvoli še zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in verifikacijsko komisijo ter po potrebi še volilno komisijo.

18. ČLEN

Skupščina je sklepčna, če je prisotno najmanj petdeset odstotkov članov. Če ob predvidenem začetku ni sklepčnosti, se začetek odloži za 30. minut, na kar je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 članov. Skupščina odloča z večino glasov. Glasovanje je načeloma javno, v kolikor skupščina ne določi drugače.

19. ČLEN

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

- sprejema delovni in finančni načrt DNT

- obravnava in odloča o uresničevanju dela DNT v preteklem obdobju

- potrjuje letno poročilo o poslovanju društva

- sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun

- sprejema splošne akte DNT

- obravnava in sklepa o poročilih drugih organov DNT

- voli in razrešuje člane organov DNT

- podeljuje diplome, pohvale, medalje ZNTS

- odloča o podelitvi priznanja častni predsednik in častni član DNT

- opravlja druge zadeve za katere je pristojna

20. ČLEN

Skupščina voli UO, predsednika, podpredsednika, NO, in regijskega tožilca. Volitve so praviloma javne. Predloge kandidatov pripravi UO na sami seji skupščine.

21. ČLEN

Upravni odbor DNT

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine DNT Ptuj. UO šteje sedem (7) članov:

- predsednik

- podpredsednik

- ter ostali člani

Mandatna doba članov je 5 (pet) let. Člane UO voli skupščina.

22. ČLEN

UO se sestaja po potrebi. UO sprejema sklepe z večino prisotnih članov UO. UO je sklepčen, če seji prisostvuje 50% plus en član UO. Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Na vsaki seji se vodi zapisnik.

23. ČLEN

Vsi organi DNT Ptuj so dolžni voditi zapisnik in ga arhivirati.

24. ČLEN

Pristojnosti UO so naslednje:

- sestavlja programe (delovne, strokovne, finančne), ki so osnova za delovanje DNT

- izvršuje sklepe skupščine in vodi delo DNT Ptuj

- obravnava in razrešuje tekoče zadeve

- poroča o svojem delu skupščini

- opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa oz. naloži skupščina

- potrjuje zaključni račun

- po potrebi imenuje občasne delovne komisije

- potrjuje kandidate za priznanja

- imenuje delegata za skupščino MNZ

-  imenuje člane za svet zaslužnih trenerjev

- imenuje in razrešuje sekretarja DNT

25. ČLEN

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

- spremlja delo vseh organov v DNT, kakor tudi uresničevanje sprejetih sklepov in zakonitosti poslovanja

- nadzoruje uporabo sredstev ter drugo finančno in materialno poslovanje

- poroča skupščini in predlaga razrešitve članov organov DNT

26. ČLEN

Nadzorni odbor šteje tri člane:

- predsednik

- dva člana

Mandatna doba je 5 (pet) let. Člane NO voli skupščina. NO se sestaja po potrebi, vsaj enkrat letno. O svojem delu poroča skupščini. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani ostalih organov društva.

27. ČLEN

Regijski tožilec

Regijski tožilec obravnava disciplinske kršitve članov društva.

Podlaga za delo regijskega tožilca je Disciplinski pravilnik ZNTS in Kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev ter drugi akti ZNTS.

Regijski tožilec ne more biti član ostalih organov društva. Mandatna doba je pet let. Za svoje delo je odgovoren skupščini, kateri mora enkrat letno poročati o svojem delu.

28. ČLEN

Predsednik društva

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Vodi skupščino. Sklicuje in vodi seje društva. Skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in UO društva.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 5 (pet) 1et.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

V njegovi odsotnosti ga nadomesti podpredsednik

29. ČLEN

Sekretar društva

Za opravljanje strokovno tehničnega, finančnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi sekretar društva, ki ga imenuje UO društva za dobo 5 (pet) let. Za svoje delo je odgovoren UO, ki določi tudi pogoje za opravljanje sekretarske funkcije.

30. ČLEN

Svet zaslužnih trenerjev

Svet zaslužnih trenerjev ima naslednje pristojnosti:

- svetuje in daje pobude trenerjem

Svet zaslužnih trenerjev ima člane, ki izpolnjujejo pogoje po kriterijih, ki jih predlaga in potrjuje UO DNT.

Svet zaslužnih trenerjev ima 3 članski odbor: predsednika in dva člana, ki jih izvolijo člani Sveta zaslužnih trenerjev DNT. Predsednik je vabljen na seje UO DNT.

V. FINANČNO - MATERIJALNO POSLOVANJE


31. ČLEN

Viri dohodkov društva so:

članarina, licenčnina, sredstva MNZ Ptuj, javna sredstva, prispevki sponzorjev, darila in volila, dohodki iz dejavnosti društva in materialnih pravic, drugi viri.

Društvo razpolaga z finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka razporeditev premoženja društva med njegove člane je nična.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme skupščina. Na sestanku skupščine, člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

32. ČLEN

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, podpredsednik in sekretar društva.

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

Sekretar vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun.

33. ČLEN

Delo sekretarja je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva.

Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev ima društvo finančnega strokovnjaka – računovodski servis, ki dela v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

34. ČLEN

Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventurno knjigo.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa UO. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


35. ČLEN

DNT Ptuj preneha:

- po sklepu skupščine z večino navzočih članov

- po samem zakonu

36. ČLEN

V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva in premoženje Medobčinski nogometni zvezi Ptuj. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

37. ČLEN

Ko začnejo veljati ta pravila, preneha veljati dosedanji statut DNT Ptuj, sprejet leta 2015.

38. ČLEN

Pravila DNT Ptuj začnejo veljati, ko jih sprejeme skupščina društva in potrdi pristojni organ s predpisano klavzulo.

 

Na Ptuju, 13. 2. 2017

Sekretar                                                                                    Predsednik DNT Ptuj

Boštjan Zemljarič                                                                        Marjan Lenartič

Delite